آنلی بیتون م‏یگوید : ۱ـ دیدن ماشین در خواب ،نشانة تغییر و تحول و سفرهای پیاپی است . ۲ـ اگر خواب ببینید سوار ماشین می شوید ، دلالت بر آن دارد كه از مسافرتی كه قصد رفتن داشتید ، منصرف خواهید شد و به مسافرتی دیگر خواهید رفت . ۳ـ اگر خواب ببینید به قصد  – ادامه تعبیر خواب ماشین…

فال تاروت اندروید