آنلی بیتون م‏یگوید : ۱ـ دیدن ماشین آتش نشانی در خواب ، نشانة آن است كه نگرانی ها و شرایط غیرعادی به خوشی و سعادت می انجامد . ۲ـ دیدن ماشین از كارافتاده آتش نشانی در خواب ، علامت آن است كه تصادف و خسارتی فراوان در انتظار شماست . ۳ـ اگر فرد جوانی خواب  – ادامه تعبیر خواب ماشین آتش نشانی…

طالع بینی باستان