درکتاب سرزمین رویاها آمده است : روی ماشه یك اسحله فشار می دهید : خانوادة شما در یك ناراحتی بزرگ خواهد افتاد . یك زن شوهردار خواب ببیند كه روی ماشه فشار می دهید : بی آبروئی بواسطه یك ماجرای عشقی یك شخص مجرد خواب ببیند كه روی ماشه فشار می دهد : او بزودی  – ادامه تعبیر خواب ماشه…

فال تاروت اندروید