آنلی بیتون م‏یگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید ماسك بر چهره زده اید ، نشانة آن است كه از رفتار شما نسبت به فردی عزیز تفسیر نادرستی صورت می گیرد . و همین امر باعث سوء تفاهم می شود ، اما سرانجام این واقعه به نفع شما تمام می شود . ۲ـ اگر خواب ببینید  – ادامه تعبیر خواب ماسک…

فال تاروت اندروید