آنلی بیتون م‏یگوید : دیدن ماسه در خواب ، نشانة روبرو شدن با كمبود و زیان است . درکتاب سرزمین رویاها آمده است : سرراهتان پراز ماسه است : موانع بزرگ در سرراهتان قرار می گیرد . باماسه چیزی درست می كنید : تداركات یك سفر را خواهید دید . دیگران باماسه كار میكنند :  – ادامه تعبیر خواب ماسه…

نرم افزار مدت تماس