محمد بن سیرین گوید : دیدن ماست شیرین، دلیل منفعت بود و ماست ترش، دلیل غم و اندوه بود. حضرت دانیال گوید : دیدن ماست درخواب،دلیل مال است كه از سفر حاصل كند. اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد: دیدن ماست درخواب،دلیل مال است كه از سفر حاصل كند. اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد: اگر بیند  – ادامه تعبیر خواب ماست…

طالع بینی باستان