حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن مازو در خواب چهاروجه است. اول: مكروه. دوم: غم و اندوه. سوم: بیماری. چهارم: ملامت در كارها. محمد بن سیرین گوید : اگر مازو از درخت جمع كرد، دلیل است كه به سختی مال حاصل كند. اگر بیند كه به خروار مازو داشت، دلیل است مال بسیار حاصل  – ادامه تعبیر خواب مازو…

فال تاروت اندروید