حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن مار درخواب ده وجه است. اول: دشمن پنهان. دوم: زندگانی. سوم: سلامتی چهارم: پادشاهی. پنجم: سپه سالاری. ششم: دولت. هفتم: زن. هشتم: مراد. نهم: پسر. دهم: سیلاب (سیل). محمد بن سیرین گوید : دیدن مار به خواب، دلیل دشمنی پنهان بود. اگر مار را در خانه بیند، دلیل  – ادامه تعبیر خواب مار…

فال تاروت اندروید