محمد بن سیرین گوید : اگر بیند كه مارچوبه از زمین به وقت خود جمع می كرد دلیل منفعت بود. اگر خام خورد مضرت است. درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب مارچوبه : موفقیت نزدیك می شود . مارچوبة خام : موفقیت در امور مربوط به كار یك مارچوبه در دست دارید : سلامتی  – ادامه تعبیر خواب مارچوبه…

نرم افزار مدت تماس