درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب مارپیچ : روحیة خود را از دست خواهید داد . مارپیچ راه می روید : كارهای شما رو به زوال میرود با اسب مارپیچ راه می روید : تغییرات مهم در كارهایتان رخ خواهد داد . با اتوموبیل مارپیچ رانندگی می كنید : خلق و خوی شما دائم  – ادامه تعبیر خواب مارپیچ…

نرم افزار مدت تماس