آنلی بیتون م‏یگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید مارمولكی را می كشید ، علامت آن است كه شهرت و ثروت از دست رفته خود را بار دیگر به دست می آورید . اما اگر موفق نشوید مارمولك را بكشید و مارمولك از دستتان فرار می كند ، نشانة آن است كه در امور عاطفی با  – ادامه تعبیر خواب مارمولک…

نرم افزار محاسبه سن