درکتاب سرزمین رویاها آمده است : صدای نواختن یك مارش عزا را می شنوید : شانس به كسی كه دوستش دارید روی می آورد . شمامارش عزا می نوازید : حادثة مهم و پر منفعتی در پیش است . سربازان مارش عزا می نوازند : یك دوست دورو در كنار شماست .

فال تاروت اندروید