آنلی بیتون م‏یگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید مادیان ها در مراتع مشغول چرا هستند ، علامت آن است كه در حرفة خود موفقیت به دست می آورید . و دوستانی مأنوس خواهید یافت . اما اگر خواب ببینید مادیانها در مرتع خشك و لم یزرعی پرسه می زنند ، علامت آن است كه به  – ادامه تعبیر خواب مادیان…

فال تاروت اندروید