آنلی بیتون م‏یگوید : ۱ـ اگر مادر شوهر خود را به خواب ببینید ، علامت آن است كه بعد از ناسازگاریها و اختلافات بسیار ، صلح و صفا میان افراد حكمفرما خواهد شد . ۲ـ اگر زنی خواب ببیند با مادر شوهر خود جر و بحث می كند ، نشانة آن است كه مردم سنگدل  – ادامه تعبیر خواب مادر شوهر…

نرم افزار محاسبه سن