خالد بن علی بن محد العنبری گوید : تعبیر دیدن مادر در خواب، به حالت مادر بستگی دارد. ممکن است دیدن مادر در خواب به مهربانی و دلسوزی و نجات یافتن از بلا و ناراحتی دلالت داشته باشد. لوک اویتنهاو می گوید : مادر دیدنش و یا صحبت کردن با او : برنامه هایی که  – ادامه تعبیر خواب مادر…

نرم افزار محاسبه سن