لوک اویتنهاو می گوید : مادر بزرگ : خبرهای خوب درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما مادربزرگ هستید : آرزوی شما برآورده میشود . در خواب با مادربزرگتان صحبت می كنید : ۱- یك مرگ ناگهانی ۲- پول بچه های كوچك بهمراهی مادربزرگشان : سلامتی شما در وضعیت بسیار خوبی است .

فال تاروت اندروید