لوک اویتنهاو می گوید : ماجراجویی : خطری بیخ گوش شماست درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما ماجراجو هستید : زندگی شما پراز ماجرا خواهد شد . خواب ماجراهای خارق العاده می بیینید : سرنوشت شما بكلی عوض خواهد شد . شما با یك مرد در ماجرا هستید : منبع درآمد جدیدی پیدا می  – ادامه تعبیر خواب ماجراجویی…

فال تاروت اندروید