درکتاب سرزمین رویاها آمده است : یك سگ شما را می لیسد : شانس و موفقیت یك سگ دیگران را می لیسد : یك دورة خوب شروع می شود . یك بچه شما را می لیسد : از پس مشكلات براحتی بر می آئید . دیگران شما را می لیسند : خوشبختی یك اسب دست  – ادامه تعبیر خواب لیسیدن…

نرم افزار محاسبه سن