حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن لگد زدن درخواب چهاروجه است. اول: نقصان شرر (کم شدن بزرگی و شرف). دوم: مضرت (ضرر وآسیب). سوم: غم واندوه. چهارم: فساد عیال (فساد و خرابی همسر). محمد بن سیرین گوید : اگر در خواب بیند كسی را لگد زد، دلیل است حال او بد شود. اگر بینداستری  – ادامه تعبیر خواب لگد زدن…

نرم افزار مدت تماس