امام علی علیه السلام می فرمایند: هر كس در بیداری بدسگال بود به خواب لگام در دهانش بد است. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن لگام در خواب بر سه وجه است. اول: ادب و فرهنگ. دوم: روزه داشتن. سوم: بزرگی. و دیدن لگام فروش دلیل بر مردی است كه تدبیر ولایت كند و  – ادامه تعبیر خواب لگام…

فال تاروت اندروید