حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن لك لك درخواب چهاروجه است. اول: مردی دهقان. دوم: پادشاهی ضعیف و ناتوان. سوم: پاسبان. چهارم: غریبی و درویشی (شخص غریب وفقیر). یوسف نبی علیه السلام می فرماید: دیدن لک لک وکلنگ و مرغان دیگر نعمت حلال است محمد بن سیرین گوید : دیدن لك لك به خواب،  – ادامه تعبیر خواب لک لک…

فال تاروت اندروید