آنلی بیتون م‏یگوید : ۱ـ دیدن لكه بر دستها یا روی لباس خود در خواب ، نشانة رنج بردن از مسایل كوچك است . ۲ـ دیدن لكه بر دستها یا روی لباس دیگران در خواب ، نشانة آن است كه كسی به شما خیانت خواهد كرد . درکتاب سرزمین رویاها آمده است : یك لکه  – ادامه تعبیر خواب لکه…

نرم افزار محاسبه سن