محمد بن سیرین گوید : دیدن لوید درخواب، دلیل است بر خدمتكار خانه. اگر بیند كه اصل لوید از مس است، دلیل است كه آن خدمتكار جهود بود. اگر لوید را در خواب بزرگ و پاكیزه بیند، دلیل است كه خدمتكارش مصلح بود. اگر لوید را كوچك بیند، دلیل است كه خدمتكارِ او مفسد است.  – ادامه تعبیر خواب لوید…

فال تاروت اندروید