درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یك لكوموتیو : سفرهای بسیاری در پیش دارید یك لكوموتیو بطرف شما می آید : دوستان می آیند یك لكوموتیو از شما دور می شود : معشوقتان شما را ترك می كند یك لكوموتیو با سرعت زیاد : علامت پیشرفت سریع و رسیدن به ثروت یك لكوموتیو كهنه  – ادامه تعبیر خواب لوکوموتیو…

نرم افزار محاسبه سن