آنلی بیتون م‏یگوید : ۱ـ دیدن لوله در خواب ، علامت آن است كه بعد از كشیدن سختی به صلح و صفا دست خواهید یافت . ۲ـ دیدن لوله های گاز در خواب ، علامت آن است كه صاحب عقاید اجتماعی خواهید شد . درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب لوله : خوشبختی استثنائی  – ادامه تعبیر خواب لوله…

طالع بینی باستان