آنلی بیتون م‏یگوید : ۱ـ دیدن لوستر در خواب ، نشانة آن است كه از امكانات غیر منتظره ای استفاده می كنید و به دلخواه خود خوش می گذرانید . ۲ـ دیدن لوستری شكسته در خواب ، نشانة آن است كه در معامله ای زیان خواهید دید و اوضاع مالی شما دچار آشفتگی می گردد  – ادامه تعبیر خواب لوستر…

طالع بینی باستان