حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن لوح كه طفلان بر آن چیزی نویسند و خوانند در خواب شش وجه است. اول: زیادتی مال. دوم: پسر. سوم: علم. چهارم: هدایت. پنجم: فرمانروایی. ششم: حكمت. محمد بن سیرین گوید : دیدن لوح محفوظ در خواب، دلیل علم و حكمت است. جابر مغربی گوید : اگر بیند  – ادامه تعبیر خواب لوح محفوظ…

نرم افزار محاسبه سن