درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما لهجه دارید : سفری طولانی در پیش دارید با لهجة خارجی صحبت می كنید : مراقب سلامتیان باشید صحبت دیگران را با لهجة خارجی میشنوید : خبرهای خوش شما به كلمات لهجه می دهید : تغییرات كلی در اطراف شما روی خواهد داد .

طالع بینی باستان