حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن لنگ درخواب، بر پنج وجه است، اول: منفعت. دوم: ناتوانی. سوم: درویشی (فقر و نداری). چهارم: غم و اندوه. پنجم: نقصان عیش (نقص و کمبود در زندگی). محمد بن سیرین گوید : اگر بیند لنگ شده بود. دلیل است پیش خویشان خوار شود. اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد:  – ادامه تعبیر خواب لنگ شدن…

فال تاروت اندروید