آنلی بیتون م‏یگوید : ۱ـ خواب لنگر برای دریانوردان نشانة آن است كه مسافرتی خوش بر آبهای آرام خواهند داشت . ۲ـ اگر دیگران خواب لنگر ببینند ، علامت جدایی از دوستان یا نقل مكان و مسافرت به خارج است . ۳ـ اگر كسی كه عاشق است خواب لنگر ببیند ، نشانة آن است كه  – ادامه تعبیر خواب لنگر…

طالع بینی باستان