حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن لقوه در خواب، دلیل بر مردی منافق بود. اگر بیند كه به علتِ لقوه گرفتار شد، دلیل بر اشكار شدن دین او است. محمد بن سیرین گوید : اگر كسی بیند كه رویش از علتِ لقوه كج شد، دلیل كه پیش مردم خوار شود.

فال تاروت اندروید