حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن لقمه درخواب سه وجه است. اول: بوسه دادن، دوم: سخن لطیف و دلپسند، سوم: منفعت. محمد بن سیرین گوید : اگر كسی بیند كه لقمه شیرین در دهان نهاد. دلیل كه سخنی خوش گوید. اگر آن لقمه ترش بود تاویلش به خلاف این است. جابر مغربی گوید :  – ادامه تعبیر خواب لقمه…

نرم افزار مدت تماس