محمد بن سیرین گوید : دیدن لفاخ در خواب شش وجه است. اول: سخن خوش. دوم: مال. سوم: فرزند. چهارم: دوست. پنجم: رفیق. ششم: غلام.

فال تاروت اندروید