حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن لعل درخواب چهار وجه است. اول: زن. دوم: كنیزك. سوم: نعمت. چهارم: دختر. محمد بن سیرین گوید : دیدن لعل درخواب. دلیل بر زنی است صاحب جمال. اگر در خواب بیند لعلی داشت، دلیل است زنی بزرگ بخواهد یا كنیزك صاحب جمال بخرد و نیز گفته اند، دلیل  – ادامه تعبیر خواب لعل…

طالع بینی باستان