درکتاب سرزمین رویاها آمده است : یك لطیفه می شنوید : ناكامی شما لطیفه می گوئید : وقایع مهم و خوشایند درشرف وقوع می باشند یك دوست یك لطیفه می گوید : یك راز برملا میشود .

فال تاروت اندروید