محمد بن سیرین گوید : اگر كسی بیند سر او می لرزید، دلیل زحمت است. اگر بیند گردن او می لرزید، دلیل كه امانت نگذارد. اگر بیند كفهای او می لرزید، دلیل است سخنی سخت بشنود. اگر بیند شكم او می لرزید، دلیل كه در سفر به زحمت افتد. اگر بیند آسمان می لرزید، دلی  – ادامه تعبیر خواب لرزیدن…

طالع بینی باستان