درکتاب سرزمین رویاها آمده است : لباسهایتان را در می آورید :بدگوئی ازروی بدجنسی باعث عذاب شما می شود شما در مقابل دیگران لباستان را در می آورید : دیگران پشت سر شما بدگوئی می كنند اشخاص دیگر لباسشان را در می آورند : شخصی كه دوست دارید به ملاقاتتان می آید در منزل دیگران  – ادامه تعبیر خواب لخت شدن…

نرم افزار محاسبه سن