حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن لحاف درخواب بر سه وجه است. اول: زن عالمه. دوم: كنیزك دوشیزه. سوم: عزو جاه و مقام. محمد بن سیرین گوید : دیدن لحاف درخواب، دلیل زن است. اگر بیند لحاف نو بخرید، دلیل كه كنیزكی دوشیزه بخرد یا زن بخواهد. اگر بیند كه لحاف او چركین بود  – ادامه تعبیر خواب لحاف…

نرم افزار محاسبه سن