درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما لجوج هستید : باعث سرافكندگی و ضایع شدن خود خواهید شد دیگران لجوج هستند : وجدان شما سبك و راحت خواهد بود بچه ها لجوج هستند : یك شانس غیره منتظره دوستان لجاجت می كنند : كارهای بد و پرضرر خواهید كرد .

فال تاروت اندروید