درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب لثه های خودتان : نفاق در فامیل لثه هایتان ورم كرده : كارهای شما رو به بدی میروند بچه ها لثه شان درد می كند : یك ملاقات غیر منتظره در پیش دارید یك پزشك لثه های شما را درمان می كند : یك دوست خواهد مرد .

نرم افزار مدت تماس