حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن لب بالا در خواب، دلیل پسر است دیدن لب پائین در خواب، دلیل دختر بود. محمد بن سیرین گوید : دیدن لب ها درخواب، دلیل حاجت روائی بود و دیدن لب زیرین درخواب، بهتر از لب بالا است و بعضی گویند: دیدن لب ها درخواب، دلیل قرابت و  – ادامه تعبیر خواب لب…

فال تاروت اندروید