آنلی بیتون م‏یگوید : دیدن مغازة لبنیاتی در خواب ، نشانة سعادت در امر ازدواج است .

نرم افزار محاسبه سن