درکتاب سرزمین رویاها آمده است : آب لبریز می شود : یك پیشنهاد غیره منتظره به شما می شود رودخانه ای كه آبش بالا آمده : یك تغییر مهم در اطراف شما روی می دهد یك وان حمام لبریز شده : هیچوقت از خواسته هایتان سیر نمی شوید یك بشكة لبریز : خوشبختی یك مخزن  – ادامه تعبیر خواب لبریز شدن…

نرم افزار محاسبه سن