حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن لباس درخواب هفت وجه است. اول: دین پاك. دوم: توانگری (ثروتمند شدن). سوم: عز و جاه (عزت و مقام). چهارم: منفعت. پنجم: عیش خوش (زندگی خوش و مرفه). ششم: عمل. هفتم: عدل و عدالت. محمد بن سیرین گوید : اگر دید لباس تابستان به زمستان پوشیده بود، دلیل  – ادامه تعبیر خواب لباس…

نرم افزار محاسبه سن