آنلی بیتون م‏یگوید : ۱ـ دیدن لباس عروسی در خواب ، علامت آن است كه با دوستانی صمیمی آشنا خواهید شد و در كارهایی شادی بخش شركت خواهید كرد . ۲ـ دیدن لباس عروسی كثیف و چروك در خواب ، علامت آن است كه رابطة شما با فردی شایسته قطع خواهد شد .

فال تاروت اندروید