حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن لباده، دلیل بر نیكوئی است و كرباسین و پشمین بر چهاروجه است. اول: زن. دوم: امانت داری. سوم: صلاح كارها (درستی کارها). چهارم: منفعت. محمد بن سیرین گوید : دیدن لباده درخواب، دلیل بر نیكوئی دین است. خاصه اگر بیند لباده سمور یا سنجاب داشت، دلیل كه مردی  – ادامه تعبیر خواب لباده…

نرم افزار مدت تماس