حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن لاك پشت در خواب برسه وجه است. اول: مردی عالم. دوم: مردی زاهد. سوم: مردی صناع. محمد بن سیرین گوید : اگر در خواب بیند لاك پشت داشت یا در خانه آمد، دلیل است او را با زاهدی صحبت افتد. اگر بیند گوشت لاك پشت خورد، دلیل است  – ادامه تعبیر خواب لاک پشت…

نرم افزار مدت تماس