درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یك لانه : دارائی شما بیشتر می شود یك لانة پر : ثروت یك لانة خالی : ۱- پایان كارو نقشه هایتان ۲- پایان یك رابطه یك لانه پیدا می كنید : یك ازدواج در پیش است یك لانه با تخمهای شكسته درون آن : خوشبختی لانة پرندگان  – ادامه تعبیر خواب لانه…

نرم افزار مدت تماس