خالد بن علی بن محد العنبری گوید : لال شدن در خواب، بر فساد دین شخص و بهتان زدن به دیگران دلالت دارد. لوک اویتنهاو می گوید : لال : ( لال بودن ) به دیگران اعتماد نکنید دیدن آدمهای لال : شما از یک راز آگاهی خواهید یافت آنلی بیتون م‏یگوید : اگر خواب  – ادامه تعبیر خواب لال…

فال تاروت اندروید