در سر زمین رویاها آمده: شما لاغر هستید : پولدار می شوید یك زن خواب ببیند كه لاغر شده : شانس در عشق یك دختر جوان خواب ببیند كه لاغر شده : او به خاطر از دست دادن معشوقش گریه فراوان خواهد كرد شما لاغر می شوید : پولهای غیره منتظره شما برای لاغر شدن  – ادامه تعبیر خواب لاغری…

طالع بینی باستان